Comte Bureau - think people
think people.
comte-bureau-tillitsmodellen.png

Tryggere og nærere hjemmetjenester

arbeidslag, demensomsorg, samskaping, tillitsmodellen, tjenestedesign

I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og frem mot 2040 vil trolig dette tallet dobles. Det finnes ingen kur mot demens - men mange tiltak kan gjøre sykdommen lettere å leve med. Vi har bidratt til at Bydel Østensjø har tenkt nytt rundt demensomsorgen, med stor suksess.

Utfordringen er at bydelen må gi bedre omsorg til flere mennesker.

Utfordringen er at bydelen må gi bedre omsorg til flere mennesker.

Dette gjør at man må bruke ressursene smartere. Ofte er veien kort fra noen timer hjemmesykepleie i uken, til en langtidsplass på sykehjem. En langtidsplass er blant bydelens dyreste tiltak. I tillegg er det å flytte hjemmefra noe mange ønsker å utsette så lenge som mulig. Et viktig mål for prosjektet har derfor vært å skape større trygghet i hjemmet.

Vi lyttet til mennesker med demens og kognitiv svikt og deres pårørende, for å forstå hvilke behov de har.

Vi lyttet til mennesker med demens og kognitiv svikt og deres pårørende, for å forstå hvilke behov de har.

Hvordan oppleves dagens tjenester? Hva er viktig for å kunne bo lengre hjemme? Vi var med på hjemmesykepleiens besøksrunder og intervjuet brukere og pårørende for å lære om tjenesten fra både ansattes og brukeres perspektiv.

Bydelen ønsket å tenke nytt.

Bydelen ønsket å tenke nytt.

Sammen med ansatte og ledere i bydelen gikk vi nøye gjennom dagens praksis, og så på hvordan nye tjenester og arbeidsmåter bedre kunne svare på brukernes behov. To nyvinninger ble testet i praksis.

"Arbeidslag demens" gir hver bruker en mindre gruppe ansatte å forholde seg til.

"Arbeidslag demens" gir hver bruker en mindre gruppe ansatte å forholde seg til.

Når hele laget rundt den enkelte brukeren kjenner sykdomsbildet, rutiner og personlige preferanser, står bydelen bedre rustet til å tilpasse tjenestene til den enkeltes behov. Dette er positivt for brukeren og effektivt for bydelen.

"Borte bra" anerkjenner  pårørende som en viktig ressurs.

"Borte bra" anerkjenner pårørende som en viktig ressurs.

Over 350 000 mennesker er nær pårørende til en person med demens. Selv om tjenesteapparatet kan gjøre mye er det nesten alltid de pårørende som gjør den viktigste jobben. Vi så at livspartnere ofte tok svært mye ansvar. Å gi den pårørende en pause gjør de bedre rustet til å være til stede. Et rom på et sykehjem ble gjort om til “hotell”. Man kan booke plass til den syke i 1-7 dager, slik at den pårørende kan få et pusterom, reise på ferie eller hyttetur.

Erfaringene med "Arbeidslag demens" har vært så positive at det skal spres til alle Oslos bydeler.

Erfaringene med "Arbeidslag demens" har vært så positive at det skal spres til alle Oslos bydeler.

Endringen krever at hjemmetjenestene organiserer seg annerledes. Vi har støttet overgangen til arbeidslag i flere av Oslos bydeler.